Projekt

MÓJ CEL – MOJA PRACA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Mój cel – moja praca”

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację programu aktywizacji społeczno- zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym      i edukacyjnym

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej 347 939,13 PLN

Oś Priorytetowa: 6 Integracja

Działanie: 6.1 Aktywna Integracja

Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa