Usługi Opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Zasady przyznawania określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 


 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2013 r. poz. pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi są świadczone w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

O pomoc w formie usług opiekuńczych, także specjalistycznych usług opiekuńczych, należy zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie.

Po zgłoszeniu w formie podania o przyznanie usług opiekuńczych złożonego pisemnie w ciągu 14 dni pracownik socjalny Ośrodka odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie ilości godzin opieki dziennie, zakresu tejże pomocy oraz ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.

W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc, wydaje się decyzję administracyjną ( na piśmie) o przyznaniu lub odmowie pomocy w formie usług opiekuńczych i ustaleniu odpłatności za usługi


Wysokość ponoszonych opłat zależy od dochodu na osobę w rodzinie, od tego czy i o ile przekroczymy tzw. kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe od 1 października 2012 roku wynosi 456,00 zł na osobę w rodzinie, natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 542,00 zł.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POMOCY USŁUGOWEJ

  • W przypadku usług opiekuńczych zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu,
  • W przypadku usług specjalistycznych zaświadczenie od lekarza specjalisty
    ( ortopeda, onkolog itp.)
  • W przypadku usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaświadczenie od lekarza psychiatry,
  • Odcinek renty lub emerytury, decyzja przyznania świadczenia,
  • Dowód osobisty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.