Przeciwdziałanie Przemocy W Rodzinie

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy    w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli:
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
Policji,
oświaty,
ochrony zdrowia ,
organizacji pozarządowych.
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.
Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.
Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się                          w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie                      i koordynowanie działań podmiotów, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą                 w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą                 w rodzinie,
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i   możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc               w rodzinie.

GRUPY ROBOCZE
Zespół dyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy      w rodzinie w indywidualnych.
W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
Policji,
oświaty,
ochrony zdrowia.
W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ZADANIA GRUP ROBOCZYCH
Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

PROCEDURA NIEBIESKA KARTA
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Przedstawiciele podmiotów realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.
Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub          w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Dane teleadresowe:

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

ul. Kusocińskiego 5
84-210 Choczewo
tel.: (58) 572 39 39
fax: (58) 572 24 83

Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Choczewie:

Lp.

Imię i nazwisko

Instytucja

Funkcja

1.

Mirosława Wittstock

GOPS w Choczewie

Przewodniczący

2.

Joanna Mazurek

GOPS w Choczewie

Zastępca

3.

Irena Figuła

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choczewie

członek

4.

Krystyna Pyrz

Sąd Rejonowy w Wejherowie

członek

5.

Iwona Ratajczak

Zespół Szkół w Choczewie

członek

6.

Iwona Malinowska

Szkoła Podstawowa w Ciekocinie

członek

7.

Ewa Świątek

Choczewskie Stowarzyszenie „Promyk Nadziei”

członek

8.

Sławomir Litwin

Komisariat Policji w Gniewinie

członek

9.

Sylwia Krzeptowska

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie

członek

Informator powiatu wejherowskiego

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Instytucje udzielające pomocy osobom