Zryczałtowany Dodatek Energetyczny

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.
PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne(t. j. Dz. U z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2013r. poz. 267).
Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
-posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
-złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy ,
-zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014r. – wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 2015r. dla gospodarstwa domowego:
-prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11, 36 zł/miesiąc,
-składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15, 77 zł/miesiąc,
-składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18, 93zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r