Formy Pomocy

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
a) urodzenia dziecka,
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
c) samotnego wychowywania dziecka,
d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
f) rozpoczęcia roku szkolnego,
g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
2. Świadczenia opiekuńcze:
a) zasiłek pielęgnacyjny,
b) specjalny zasiłek opiekuńczy,
c) świadczenie pielęgnacyjne;
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
4. Ś
wiadczenie rodzicielskie.