Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym lub wieloosobowym.

Przez gospodarstwo domowe jednoosobowe, rozumie się osobę          fizyczną, samotnie zamieszkującą i gospodarującą natomiast przez gospodarstwo domowe wieloosobowe, rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
 • w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy na wniosek złożony do 31 stycznia 2022 r. jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego później niż wskazana wyżej data, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria

Pomoc żywnościowa w ramach po pż

„Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby            i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające       kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,           tj. 1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej  i 1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie”

TERMINY WYDAWANIA ART. SPOŻYWCZYCH W RAMACH PO PŻ listopad 2021 R

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie  wraz ze Stowarzyszeniem „Razem” informuje o dwóch terminach wydawania artykułów spożywczych  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2020 z podziałem na

SOŁECTWA:

03 LISTOPAD 2021 r. (ŚRODA)                            

zapraszamy mieszkańców sołectw:

BORKOWO LĘBORSKIE, CHOCZEWKO, CIEKOCINO, GOŚCIĘCINO, JACKOWO, SASINO, SŁAJSZEWO, ZWARTOWO

SOŁECTWA:

04 LISTOPAD  2021 r. (CZWARTEK)                           

zapraszamy mieszkańców sołectw:

CHOCZEWO, KIERZKOWO, KOPALINO, SŁAJKOWO, STARBIENINO, ŁĘTOWO

przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Choczewie

w godzinach od 9.00 do 15.00

Prosimy o przynoszenie ze sobą toreb, w które będą pakowane art. żywnościowe.

Odbiór żywności możliwy również przez inne osoby po okazaniu upoważnienia.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie). Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Artykuły żywnościowe w wyżej wskazanych terminach rozdysponowane będą na podstawie złożonych wniosków w styczniu 2021 r. O terminie składania wniosków na nowy okres poinformujemy na Naszej stronie internetowej.

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Oferuje:

bezpłatną, niewymagającą skierowania pomoc dla dzieci i młodzieży uczącej się (do 21 roku życia),

– pomoc psychologa, psychoterapeuty, terapeuty środowiskowego.

Proponowane formy pomocy dotyczą dzieci i młodzieży,  które nie wymagają pomocy psychiatry a doświadczają:

 • trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • trudności w funkcjonowaniu szkolnym, w rodzinie,
 • lęków,
 • sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych,
 • zaburzenia odżywania, psychosomatycznych,
 • są ofiarami przemocy,
 • zaburzenia zachowania i emocji.

Rejestracja pod numerem telefonu: 600 053 419

Adres: Wejherowo, ul. 10 lutego 13
(przy dworcu SKM, PKS)

Budynek przychodni lekarskiej NZOZ nr 1
(pierwsze piętro)

Punkt informacyjno – konsultacyjny

W sam Punkt”! Nowy punkt informacyjno – konsultacyjny na mapie Pomorza!

To jeden z tych dni…Siedzisz na łóżku i zastanawiasz się, czy w ogóle wstać. Nie myślisz, czy w ogóle masz na to ochotę. Od dawna jej nie masz…Nie wiesz, co ze sobą zrobić…Pustka w głowie potęguje uczucie samotności i izolacji od bliskich…

Nie rozumiesz innych i oni nie rozumieją Ciebie. Myślisz sobie “Co nie tak ze mną? Czy tak będzie już zawsze?”.

Czemu oni tak dziwnie na mnie patrzą? Nie mogę znieść ich spojrzeń. Chcę stąd uciec”.

Czujesz się jak w martwym punkcie…

No właśnie. W punkcie…

Badania* pokazują, że średnio 1 na 3 osoby doświadcza w Polsce kryzysu psychicznego lub choroby psychicznej. To może być każdy z nas… Również twój sąsiad, sąsiadka lub ktoś z twoich bliskich. Doświadczenie kryzysu bądź choroby można przeżywać na różne sposoby, ale ważne by nie pozostać w przeżywaniu samemu…

Dla osób z Pomorza, które doświadczają kryzysu, choroby psychicznej, dla ich rodzin i bliskich dyżurujemy pod specjalnym telefonem przy Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji.

W sam Punkt”– celuj do nas po wsparcie i informacje!

Usłyszysz nas pod telefonem w każdy roboczy dzień tygodnia!

Konsultanci/konsultantki “W sam Punkt” pozostają do Waszej dyspozycji przez 5 dni w tygodniu pod numerem telefonu: +48 572 685 422

Możesz nas usłyszeć w poniższe dni i godziny:

Poniedziałek: 17-19

Wtorek: 17- 19

Środa :10-13

Czwartek 10-13

Piątek 17-19

Jesteśmy dostępni pod telefonem o tych różnych porach, by trafić w Twoją gotowość i chęć, aby z nami porozmawiać. Kontakt jest wyłącznie telefoniczny.

Za cel działalności “W sam Punkt” obraliśmy sobie udzielanie informacji i dopasowanie adekwatnej oferty wsparcia do problemów i potrzeb osób i rodzin w tematyce zdrowia psychicznego. Proponowana przez nas oferta pomocy jest bezpłatna.

Porady i informacje telefoniczne prowadzone są przez „asystentów zdrowienia”, czyli osoby z doświadczeniem choroby i psychologów, a sam punkt jest częścią większego projektu o nazwie “„50 decybeli – edukacja i samopomoc w zakresie zdrowia psychicznego” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Działania projektu będziemy Wam regularnie przybliżać na naszej stronie oraz fanpage’u! Śledźcie nas koniecznie!

*Badanie epidemiologiczne zaburzeń psychicznych, ilustrujące skalę zaburzeń psychicznych w Polsce w 2020: EZOP przeprowadzone zgodnie z metodologią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) we współpracy z Konsorcjum World Mental Health (WMH).

https://ezop.edu.pl › publikacje