Spotkanie Zespołu ds. opracowania, realizacji i wdrożenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Choczewo na lata 2015-2020.

W dniu 23.04.2015 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania, realizacji i wdrożenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Choczewo na lata 2015-2020. Dyskusja dotyczyła zagadnień opracowania diagnozy sytuacji z uwzględnieniem zasobów Gminy. Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano na maj 2015 r. Prace nad opracowaniem strategii trwają od stycznia bieżącego roku.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma charakter dokumentu programowego i służy ukierunkowaniu działań Samorządu Gminy w perspektywie czasowej na zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.
Podstawę prawną opracowania niniejszego dokumentu stanowi art. 17 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r, który określa zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Należy do nich min. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Nabór wniosków do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

W maju 2015 roku rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015 roku.
Od 15 kwietnia 2015roku w tutejszym ośrodku można składać nowe wnioski o przyznanie pomocy żywnościowej. Druki oświadczeń można uzyskać u pracowników socjalnych w Choczewie. Pomoc w ramach PO PŻ będzie trafiać do osób spełniających przesłanki wg art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej:
-dochód na osobę samotnie gospodarującą nie może przekroczyć kwoty – 813 zł
-dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty – 684 zł.

TARGI PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie serdecznie zaprasza do uczestnictwa w VII Powiatowych Targach Pracy i Edukacji, które odbędą się 16 kwietnia 2015 roku w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa przy ul. Dworcowej 5 w Wejherowie.

W programie targów:
– oferty pracy w kraju i za granicą
– staże zawodowe
– oferty szkoleniowe
– oferty edukacyjne
– zajęcia warsztatowe z zakresu sporządzania CV

Celem targów jest pomoc osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i innym zainteresowanym w znalezieniu zatrudnienia na regionalnym, krajowym, a także europejskim rynku pracy.

Targi są również doskonałą okazją do rozpowszechnienia przez Pracodawców informacji o funkcjonujących na terenie powiatu wejherowskiego i jego okolic zakładach pracy, a tym samym przybliżenia lokalnej społeczności informacji o rozwijających się branżach i firmach.

Pomoc dla pogorzelców

W dniu 23 marca 2015 r. doszło do pożaru budynku mieszkalnego w Gardkowicach, w wyniku którego rodziny poniosły duże straty. Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc szczególnie w postaci materiałów budowlanych oraz przedmiotów codziennego użytku.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Mirosławą Wittstock –pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie informuje, iż w dniu 18 marca 2015 r. odbyło się Posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dokonano wyboru Przewodniczącego Zespołu, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza. Obsługę administracyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie.

Dane teleadresowe:

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo
tel.: (58) 572 39 39
fax: (58) 572 24 83

Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Choczewie:

Lp. Imię i nazwisko Instytucja Funkcja
1. Mirosława Wittstock GOPS w Choczewie Przewodniczący
2. Joanna Mazurek GOPS w Choczewie Zastępca
3. Irena Figuła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choczewie Sekretarz
4. Krystyna Pyrz Sąd Rejonowy w Wejherowie członek
5. Iwona Ratajczak Zespół Szkół w Choczewie członek
6. Iwona Malinowska Szkoła Podstawowa w Ciekocinie członek
7. Ewa Świątek Choczewskie Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” członek
8. Piotr Szymański Komisariat Policji w Gniewinie członek
9. Sylwia Krzeptowska Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie członek

Stypendia

Osoby opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.spes.org.pl/stypendia.

Stypendia SPES - plakat

 

(Kliknij aby powiększyć)

03-10-201513-31-31

 

(Kliknij aby powiększyć)

Wydawka żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie wraz z KGW Starbienino informuje, iż w dniu 12 marca 2015 r. od godziny 9.00 dla osób korzystających z pomocy Banku Żywności wydawane będą artykułu spożywcze tj. jabłka oraz soki.