Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

Realizacja POPŻ w okresie zagrożenia epidemiologicznego

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.

 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.

 3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.

 4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.

 5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.

 6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.

 7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.

 8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

 9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

 

Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii

Wobec ograniczonej możliwości kontaktu osobistego oraz zapewnienia bezpiecznego zgłoszenia problemu, w pilnych sprawach i nagłych sytuacjach przyjęcia interesantów odbywać się będą po uprzednim umówieniu terminu telefonicznie. Podczas wizyty w Ośrodku konieczne jest zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa tj. zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznej odległości.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo,  apelujemy o załatwianie spraw bez konieczności wizyty w Ośrodku, za pośrednictwem:
– skrzynki korespondencyjnej mieszczącej się przy głównym wejściu,
– telefonicznie ;
drogą elektroniczną;
drogą pocztową.

Numery kontaktowe do pracowników Ośrodka:

58 572 39 39;

58 572 05 74;

697 991 521;

514 003 242;

609 775 260.

e-mail: gops@choczewo.com.pl

Pomorski Telefon dla Seniora

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił specjalny telefon, gdzie seniorzy mogą uzyskać niezbędną pomoc czy informacje.  Nawet krótki kontakt może pomóc w przełamaniu osamotnienia

Codziennie od 8:00 do 22:00 pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej czekają pod numerem telefonu 58 326-87-34

Skrzynka korespondencyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie informuje,           że przed wejściem do budynku Ośrodka umieszczono skrzynkę        na korespondencję. Wszelkie podania, wnioski, pisma oraz inne dokumenty kierowane do tutejszego Ośrodka prosimy pozostawiać w skrzynce.

Jednocześnie prosimy o umieszczanie numeru kontaktowego.

Pozostałe dostępne formy kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej; poczty elektronicznej; systemu Empatia; bankowości elektronicznej.

Numery kontaktowe do pracowników Ośrodka:

58 572 39 39;

58 572 05 74;

697 991 521;

514 003 242;

609 775 260.

e-mail: gops@choczewo.com.pl

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZEŃ PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  koronawirusa informuje, że Ośrodek pracuje w trybie wewnętrznym i ogranicza swoją działalność dla dostępu mieszkańców (w tym działalność w terenie) od 13 marca 2020 r., do odwołania

Sprawy niecierpiące zwłoki będą realizowane w pierwszej kolejności

Mieszkańcy Gminy proszeni są o załatwianie spraw:

 1. telefonicznie (58 572-05-74; 697 991 521, 58 572 39 39);
 2. drogą elektroniczną (gops@choczewo.com.pl);
 3. drogą pocztową

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie w szczególnej trosce o osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, prosi wszystkich o przestrzeganie zasad zachowania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażenia, unikanie wszelkich skupisk ludzkich, transportu publicznego, sklepów oraz ograniczenia do minimum opuszczania swoich mieszkań

Prosimy wszystkich mieszkańców naszej gminy, o otoczenie starszych, często niesamodzielnych sąsiadów – sąsiedzką pomocą

Prosimy wszystkie osoby o podwyższonym ryzyku zachorowania     o konieczności niezwłocznego skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną – lista stacji dostępna jest na stronie internetowej https://gis.gov.pl/mapa/

Prosimy o przekazywanie informacji o osobach, które mogą wymagać wsparcia