INFORMACJA

Mając na uwadze panującą
sytuację epidemiologiczną,
osobom
w wieku 65+ paczki
żywnościowe
z programu
PO PŻ 2014-2020
będą rozwożone przez OSP Choczewo do miejsca
zamieszkania
w dniach
od 28 do 29 maja 2020 r.

Realizacja POPŻ w okresie zagrożenia epidemiologicznego

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

  1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.

  2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.

  3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.

  4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.

  5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.

  6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.

  7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.

  8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

  9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

 

Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii

Wobec ograniczonej możliwości kontaktu osobistego oraz zapewnienia bezpiecznego zgłoszenia problemu, w pilnych sprawach i nagłych sytuacjach przyjęcia interesantów odbywać się będą po uprzednim umówieniu terminu telefonicznie. Podczas wizyty w Ośrodku konieczne jest zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa tj. zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznej odległości.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo,  apelujemy o załatwianie spraw bez konieczności wizyty w Ośrodku, za pośrednictwem:
– skrzynki korespondencyjnej mieszczącej się przy głównym wejściu,
– telefonicznie ;
drogą elektroniczną;
drogą pocztową.

Numery kontaktowe do pracowników Ośrodka:

58 572 39 39;

58 572 05 74;

697 991 521;

514 003 242;

609 775 260.

e-mail: gops@choczewo.com.pl

Pomorski Telefon dla Seniora

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił specjalny telefon, gdzie seniorzy mogą uzyskać niezbędną pomoc czy informacje.  Nawet krótki kontakt może pomóc w przełamaniu osamotnienia

Codziennie od 8:00 do 22:00 pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej czekają pod numerem telefonu 58 326-87-34