Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2020/2021 – wyższe kryterium dochodowe i zasada „złotówka za złotówkę”

Przepisy ustawy zwanej Tarczą Antykryzysową 3.0 przewidują podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wprowadzają zasadę „złotówka za złotówkę”. W nowym brzmieniu przepis obowiązuje od 1 lipca 2020 roku i będzie miał zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 roku.

Dla osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego istotną informacją jest fakt, iż ustawa przewiduje podniesienie kwoty kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe – 900 zł na osobę
w rodzinie. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 800 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
z zasadą „złotówka za złotówkę”

Ponadto do świadczeń z funduszu alimentacyjnego została wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”. Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Dotychczas taki mechanizm nie był stosowany przy wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Mogły z niego korzystać osoby pobierające zasiłki rodzinne.

Zasada będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł
o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia).

W takiej sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia
z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

 

INFORMACJA

Mając na uwadze panującą
sytuację epidemiologiczną,
osobom
w wieku 65+ paczki
żywnościowe
z programu
PO PŻ 2014-2020
będą rozwożone przez OSP Choczewo do miejsca
zamieszkania
w dniach
od 28 do 29 maja 2020 r.

Realizacja POPŻ w okresie zagrożenia epidemiologicznego

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

  1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.

  2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.

  3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.

  4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.

  5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.

  6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.

  7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.

  8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

  9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.