Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy Część 2 „Czyste powietrze’, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego w wyodrębnioną księgą wieczystą, może wnioskować o dofinansowanie przedsięwzięć wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej zajmowanego budynku/lokalu mieszkalnego.
Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia uwarunkowane jest posiadaniem zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.
Gospodarstwo domowe tworzą:
• osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
• osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
• przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok,
w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
• ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej.
Wniosek o wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzyskania dofinansowania mieszkańcy Gminy Choczewo otrzymają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pobierz Wniosek

Program „Wspieraj seniora”

Program „Wspieraj seniora”

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Program zakłada pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii,  ze względu na ich bezpieczeństwo.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu:

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady
i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu  z Tobą.

Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

Realizacja organizacji usługi przez ośrodek pomocy społecznej odbywa się przez pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które wpływają  w weekendy przez system CAS rozpatrywane są od poniedziałku

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie informuje,
że dnia 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) Ośrodek
przy ul. Kusocińskiego 5 będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2020/2021 – wyższe kryterium dochodowe i zasada „złotówka za złotówkę”

Przepisy ustawy zwanej Tarczą Antykryzysową 3.0 przewidują podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wprowadzają zasadę „złotówka za złotówkę”. W nowym brzmieniu przepis obowiązuje od 1 lipca 2020 roku i będzie miał zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 roku.

Dla osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego istotną informacją jest fakt, iż ustawa przewiduje podniesienie kwoty kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe – 900 zł na osobę
w rodzinie. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 800 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
z zasadą „złotówka za złotówkę”

Ponadto do świadczeń z funduszu alimentacyjnego została wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”. Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Dotychczas taki mechanizm nie był stosowany przy wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Mogły z niego korzystać osoby pobierające zasiłki rodzinne.

Zasada będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł
o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia).

W takiej sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia
z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.