Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz             o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej
w Choczewie, ul. Kusocińskiego 5
, 84 – 210 Choczewo.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Panią Sylwię Koszałka, z którym może się Pani/Pan skontaktować nr tel: (58) 572 – 05 – 74 lub pisemnie na adres: ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, wynikających z przepisów prawa, w szczególności z:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2017 r.poz.1952 ze zm.) ,
 3. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz.U.  z 2017 r. poz. 1851, ze zm.),
 4. ustawy  z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. U. z 2017 r. poz.1832 ze zm.),
 5. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.554 ze zm.),
 6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz 1390),
 7. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.2092 ze zm.),
 8. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ( t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 998 ze zm.),
 9. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)
 10. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm.)
 11. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 180 ze zm.),
 12. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018 r.,   755 ze zm.)

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa podmiotom: służbom; organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań lub wypełniania obowiązków ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Choczewie,  a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania..

9) Administrator nie przekazuje Pana/i danych poza teren Polski/Unii Europejskiej.