Zmiana kryterium dochodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie informuje, że pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego        do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie). Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu ofertowym na Świadczenie usług bankowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

zawiadomienie o wyborze oferty 001